The EU's Cultural Network - Iranians

The EU:s Multicultural Network - Iranians           شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا   

                                                                             

صفحه نخست    |  Länkar  |   Om EUCN (svenska

 

دفاع از حقوق بشر ، آزادی  و  دمکراسی از اهداف «شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا» است.

 

در باره EUCN

 EUCN در شهرهای مختلف اروپا:

گزارش تصويری از تاسيس EUCN 

فعاليت؛ پروژه

تماس با  EUCN

تماس با وب سايت

IKfC

کانون پژوهش فرهنگ ايران »»» 

 

کتابخانه

»»»

 

جوانان در پارلمان اروپا

i EU-parlamentet

 

جوانان در پارلمان سوئد

i Sveriges Parlament

 

جوانان در سازمان ملل

Ungdomarnas konsert och resa till FN för Fred och Frihet

 

Dr. Lahidji

 

 Dr. M. Ajoudani

 

Dr. F. Raisdana

 

Dr. N. Zarafshan

  

Ali-Ash. Darvishian

 

Dr. H. Peyman

 

Yeshkevari

 

محمدهادى محمدى - مصاحبه با سايت ميراث فرهنى

گزارش حمايت ايرانيان

از آموزش بچه های کار و خيابانی و ...

»»»»»»

LFA

1-           LFA روشی منطبق بر واقعیت ها

LFA مخفف ”Logical Framework Approach”   است. از این متد در بسیاری از نقاط جهان استفاده میشود، برای مثال اتحادیه اروپا، سازمان ملل و سازمان کمکهای خارجی سوئد از اعضاء و سازمانهای ذیربط خود میخواهند که از این متد استفاده کنند. آنان خود نیز از این روش برای بررسی، پیگیری و ارزیابی پروژه ها بهره میگیرند.

 

خلاصه:

  LFAیک روش هدفمند برنامه ریزی است که بطور خلاصه میتوان آنرا بعنوان:

- ابزاری برای  طرح برنامه ِ تجزیه و تحلیل، سنجشِِ، پیگیری و ارزیابی یک پروژه تعریف نمود.

- وسیله ای برای تجزیه و تحلیل منطقیِ و تفکر سامان یافته در برنامه ریزیِ ها.

- قالبی برای سامان دهی و پشتوانه ای جهت گفتمان میان تمامی گروههای ذینفع  در یک پروژه. 

- وسیله ای که اجزاء مختلف را در یک پروسه متغیردر یک قالب میگنجاند. طرح پروژه معمولا در یک         ماتریس جمع بندی میشود.

- ابزاری برای ایجاد زمینه های مشارکت، مسئولیت پذیری و تملک.

 

این متد ریشه در این تفکر دارد که ما نباید به بیان آنچه میخواهیم انجام شود بپردازیم، بلکه (بايد)  به آنچه برای یک گروه مشخص متناسب است برسیم. برای مثال میتوان از این روش برای بهبود و تضمین کیفیت آب آشامیدنی یک منطقه مشخص یا یافتن راه حلی که امکان دسترسی کودکان بیشتری به مدرسه را فراهم میکند استفاده کرد.    

 

 LFA متد دارای 9 مرحله میباشد

 1. تحلیل کلی (بافت\محیطی)

 2. تحلیل کاربران (گروه های ذینفع) پروژه

 3. تحلیل مسائل\موقعیت ها

 4. فرموله کردن هدف

 5. برنامه ریزی فعالیت ها

 6. برنامه ریزی منابع

 7. شاخص ها و مقیاس های سنجش

 8. بررسی موانع و مشکلات

 9. بررسی شرائط و امکانات برای تحقق اهداف.

 

    (LFA) با طی مراحل بالا به کار گرفته میشود. در طول پروسه بارها به بازبینی و رفع اشکالات و حتی تغییرات کلی نیازمندیم. با اینگونه تغییرات، در تحلیل ها نیز بایستی تجدید نظر شود. چنانچه 9 گام بالا به دقت دنبال شوند، زیربنای محکمی  برای یک پروژه مناسب، قابل اجرا و بادوام ایجاد میشود.

در این متد هرمرحله به تریب پس از مرحله پیشین و تلقی اینکه مرحله قبلی به پایان رسیده است انجام نمیشود بلکه تمامی مراحل میتوانند به بررسی و تنظیم دوباره در هر مقطع از پروژه نیاز پیدا کنند.

 

مرحله یک: تحلیل کلی (بافت\محیطی)

      تمامی پروسه های تغییرات هدفمند(،) جزئی از یک مجموعه بزرگتر میباشند و مفاد (اجزاۀ؟) این مجموعه نامیده میشوند.  جریانات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در یک جامعه اتفاق می افتد، به طور مداوم روی یک پروژه تاثیر می گذارند. بنا بر این در طراحی یک پروژه، بایستی به روشنی برعوامل خارجی  که بر روی پروژه تاثیر گذارند آگاهی داشته باشیم. به همین دلیل ما در آغاز به یک برداشت صوری از شرائط محیطی پروژه اقدام میکنیم.  

 

مرحله دوم:  تحلیل کاربران پروژه

    کاربران به کسانی اطلاق میشود که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم از پروژه تاثیر گرفته یا روی آن تاثیر میگذارند. آنها میتوانند یک تشکل یا افرادی باشند که در مخالفت یا موافقت با یک تحول نظراتی دارند. بررسی و مشخص کردن این گروه و نحوه ارتباط آنها با پروژه، بخش مهمی از تدارکات یک پروژه است.

این دسته را میتوان به چهار گروه تقسیم نمود:

1-     صاحب امتیازان/گروه مد نظر

2-     مجریان برنامه

3-     تصمیم گیرندگان

4-     سرمایه گذاران

اطلاعات مربوط به هر یک از این گروه ها بایستی در یک برنامه ریزی تهیه و مد نظر قرار گیرد.

     

مرحله سوم: تحلیل مسائل\موقعیت ها

    آن دسته از سؤالات بنیادی را که تجزیه و تحلیل در مورد مسائل یک پروژه بایستی به آن پاسخ گوید عبارتند از:

-          مشکل اصلی که باید توسط پروژه توسعه حل شود (یعنی هدف اصلی پروژه) چیست؟

-          چه عاملی باعث ایجاد این مساله است؟ دلایل اصلی که باعث پیدایش این مشکل میشوند کدامند؟

-          چه جیزی مانع از حل این مشکل توسط عوامل داخلی سیستم میگردد؟

-          جه پیامدهائی این مشکل در پی خواهد داشت؟

-          چه کس یا کسانی از این مساله متضرر میشوند؟ مساله متعلق به چه کسی است؟

برای آنکه یک پروژه قابل کنترل باشد، باید حوزه این تجزیه و تحلیل را محدود کنیم. به طور معمول دامنه بررسی مشکلات را بایستی به یک حوزه اصلی محدود نمود. برای اسان تر شدن یک مجموعه پیچیده از مسائل بایستی مشکل و دلائل وجودی آن را تجزیه و تحلیل و سپس آنها را به چند حوزه مسائل تقسیم نمود. حاصل این کار میتواند به تشکیل مجموعه ای از زیر برنامه ها  در درون برنامه اصلی بیانجامد. برای اینکه بتوان به وضوح دلائل و عواقب یک مساله را مشاهده نمود، میتوان یک درخت مشکلات ترسیم کرد. آنگاه میتوان ارتباط مسائل مختلف را با یکدیگر ملاحظه نمود. در اینگونه تصاویر، اساس مشکلات را ریشه درخت نشان داده که تنه آن به نوبت خود، نمودار مشکلات است. تاثیرات این مسائل را سر درخت نشان میدهد. یک درخت مشکلات از پائین به بالا خوانده میشود.

در زمان ترسیم این درخت، افراد ذینفع یکی ازمسائل اصلی شناسائی شده فرض میشوند. پس از آن دلائل موجود، یعنی ریشه های مسائل، و تاثیرات آنها (سر درخت) فرم داده میشوند. بعد از این مرحله به طرح سؤال چرای وجود این مسائل تا زمانی که دیگر سؤال دیگری قابل طرح نباشد میپردازیم. برای دستیابی به مسائل بایستی از طریق اقداماتی به ریشه این مسائل حمله کرد.

 

درخت مشکلات                    درخت اهداف

 

تاثیرات                                       هدف کلی

 

مسائل اصلی                                 هدف  پروژه

 

عوامل                                         نتایج

 

 

                                                 اقدامات\ فعالیت ها

 

مرحله چهارم: تجزیه و تحلیل اهداف (بررسی عینی، فرموله کردن اهداف)  

زمانی که مسائل موجود در یک پروژه به خوبی شناسائی شده و هم چنین تجزیه و تحلیل کاربران پروژه به انجام رسید، نوبت به فرموله کردن اهداف میرسد. اهداف میبایست مشخص، عملی (منطبق با واقعیت ها) و قابل سنجش باشند. تجزیه و تحلیل اهداف میتواند به سؤالات زیر پاسخ دهد:

-         از این پروژه در دراز مدت چه نتایجی انتظارمیرود؟ اهمیت پروژه در چیست؟  (اهداف کلی).

-          دارنده پروژه چه شرائطی را در پایان پروژه میطلبد؟ چرا گروهی که هدف اصلی این پروژه اند، به آن نیاز دارند؟ (اهداف پروژه).

-          شرائط از چند بخش\ اهداف جزئی تشکیل شده است؟ به کدام اهداف جزئی برای رسیدن به هدف کلی پروژه نیاز داریم؟  چه خدمات و محصولاتی این پروژه ارائه خواهد داد؟ (نتیجه).

 

در ارتباط با   LFA  سه سطح  مختلف برای هدف وجود دارد:

-          هدف از ایجاد تحول\ هدف کلی .

-          هدف پروژه.

-          نتیجه\ حاصل کار.

این سه مرحله (سطوح) با توجه به برنامه زمانی و امکان بررسی حصول به هدف توسط صاحبان برنامه، از یکدیگر متمایز میباشند.  حصول به اهداف کلی، منوط به رسیدن به اهداف جزئی است.

مرحله پنجم: فعالیتها

        فعالیتها بایستی بنیان مشکلات را هدف قرار دهند. به بیان دیگر، مهم این است که یک تحلیل اساسی از مسائل و اهداف انجام گیرد. پس از این آنالیز، برنامه ریزی فعالیتها بایستی انجام شود. گروه برنامه ریز به برپائی یک برنامه اجرائی که با اهداف مطابقت داشته یا به رسیدن به آنها میانجامد، دست خواهند زد. فعالیتها، آن دسته از کارهائی هستند که توسط مجریان پروژه به اجرا در میآیند.

 

مرحله ششم: امکانات موجود  

      برنامه ریزی امکانات در ارتباط تنگاتنگ با برنامه ریزی فعالیت ها میباشد. آن دسته از امکاناتی که در اختیار یک پروژه برای عملی کردن آن قرار میگیرد، میتواند متشکل از مواد زیر باشد:

-          متخصص فنی (متخصص بومی یا خارجی) \ برنامه ریزی تخصص ها و دانش مورد نیاز.

-          تجهیزات، و احتمالا لوازم یدکی و آموزش جهت تعمیر و نگهداری این تجهیزات.

-          سرمایه گذاری ( توزیع هزینه ها؟ ، چگونگی استفاده  از امکانات مالی در دراز مدت و غیره).

-          زمان بندی ( برای اجرای هر مرحله، چه مدت زمان لازم است؟).

-          مکان\ دفاترجهت پرسنل، آموزش و غیره.                                                                                                                       

این امکانات را میتوان به اشکال مختلف دراختیار پروژه  قرار داد، برای مثال به عنوان هدیه، از طریق بنیاد خیریه یا اعتبار. سپس تقسیم مسئولیت ها در محدوده امکانات و فعالیت ها قبل از آغاز پروژه، حائز اهمیت میباشد.

 

مرحله هفتم: اندازه گیری حصول به هدف \ شاخصه ها

برای مشاهده این که ما تا چه حد به اهداف تعیین شده پروژه رسیده ایم، به تعریف شاخصه هائی که توسط آنها قادر به سنجش پیشرفت برنامه ها در مقاطع مختلف باشیم، نیازمندیم. ما حد اقل به تعداد اهداف تعیین شده به شاخص ها نیازمندیم. یک شاخص را میتوان به گونه ای تعیین نمود که با کمک آن بتوان تغییرات اجرائی را اندازه گیری کنیم.

موارد مهمی که بایستی در هنگام تعیین شاخصه ها برای اهداف و رسیدن به آنها در نظر گرفت عبارتند از:

-          پروژه به چه سطح کیفی باید برسد\ چه تغییراتی مد نظر است:

-          پروژه به چه سطح کمی باید برسد\ چقدر؛ به چه تعداد؟

-          چه گروه هائی مد نظر میباشند؟

-          کدام حوزه جغرافیائی یا بخش مشمول این برنامه خواهند شد (کجا)؟      

اصولا میتوان تمامی اشکال اهداف دست یافته را ارزیابی کرد، هر چند همیشه نمیتوان شاخصه ها را در قالب ارقام بیان نمود.  برای مثال این سنجش میتواند از طریق مصاحبه هائی با اشخاص ذینفع قبل و سپس بعد از شروع پروژه انجام گیرد.

یک سنجش بایستی بطورعینی قابل رسیدگی باشد. به بیان دیگر، نباید شخصی که مسئول این سنجش است روی نتیجه تاثیر گذار باشد. این بسیار مهم است که قبل از آغازپروژه به ارقام یا آمارآغازینی دسترسی داشته باشیم. شاید احتمالا ما به مطالعات مقدماتی برای آگاهی از شرائط قبل از شروع پروژه و ارزیابی از آنها نیاز داشته باشیم.

 

مرحله هشتم: بررسی شرائط بحرانی  

در ارزیابی شرائط بحرانی میتوان شرائط حادی را که اجرای پروژه با آن مواجه میشود پیش بینی نمود. این کار زمانی که افراد ذینفع بایستی به بررسی و شناخت ضرایبی که روی پروژه در حصول به اهداف تعیین شده تاثیر میگذارند بپردازند، انجام میگیرد. قاعده این است که این ریسک ها را به ضرایب داخلی و خارجی تقسیم میکنند.

 

ضرائب\ ریسک های خارجی

مسائلی هستند که در محیط اطراف حوزه اجرائی پروژه وجود دارند. این فاکتورها میتوانند تغییر و تحولات سیاسی، فاجعه های طبیعی، فساد اداری و ضرائبی از این قبیل باشند. غالبا گروه مجری پروژه قادر به تاثیر گذاری روی این گونه حوادث نیستند و این مخاطرات، چنانچه رخ دهند، میتوانند در حصول به اهداف برنامه مشکلاتی ایجاد کنند.

 

ضرائب\ ریسک های داخلی

مسائلی هستند که پروژه میتواند روی آنان اثر گذار باشد. آنها میتوانند مشکلات اجرائی از قبیل تاخیر در ارسال لوازم ، جابجائی پرسنال و غیره باشند. در بسیاری از این موارد، مدیریت برنامه میتواند تاثیرات آن ها را به حداقل برساند. برای مثال برای به حد اقل رساندن نوعی از مشکلات داخلی که به آن "فرار مغزها" اطلاق میشود، میتوان به جای آموزش 10 نفر، 20 نفر را آموزش داده و توجه داشت که این آموزش نوعی " تعلیم معلم " بوده، به این منطور که آنان نیز به سهم خویش دیگر همکاران خود را آموزش داده و در ضمن مدارک و لوازم آموزشی در دسترس باشد.

 

ریسک های شناسائی شده بایستی از طریق برنامه ریزی و مدیریت خاص آن دفع شوند. ممکن است برای این کار نیاز به ضمائمی در برنامه اجرائی به وجود آید.

در تجزیه و تحلیل مخاطرات میتوان به این نتیجه رسید که "ضرائب کشنده" وجود دارند. این ضرائب حصول به اهداف را ناممکن مینمایند. این ضرائب میتوانند تا بدان حد جدی باشند که گروه به این نتیجه برسد که شرائط جهت حصول به هدف موجود نیست و این که در اجرای آن میبایست تامل نمود و چه بسا حتی تصمیم به عدم اجرای پروژه گرفته شود.

 

مرحله نهم: شرائط و امکانات    

موجودیت یک پروژه، حضور آن در یک سیستم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را طلب مینماید. پیشرفت یک پروژه منوط به  قواعد، قوانین، مقررات، سیاست و خواست سیاسی ، تعهد و مسئولیت پذیری است. به این مجموعه شرائط به اصطلاح موقعیت نهادها در یک کشوراطلاق میشود. این موقعیت ها کم و بیش شرائط مناسبی را برای پیشرفت برامه ایجاد مینمایند. اینگونه شرائط بایستی قبل از آغاز پروژه تجزیه و تحلیل گردند.

این شرائط را میتوان آن ضرائبی قلمداد نمود که گروه مسئولان پروژه در آنها بگونه ای مستقیم قادر به تاثیر گذاری نیست، اما آنها بخشی از شرائط موجود در راه حصول به اهداف میباشند. برای نمونه میتوان گفت "چنانچه فلان لایحه در مجلس تصویب شود، از تعداد سوانح ترافیکی به میزان X  درصد کاسته خواهد شد" یا "چنانچه در فصل بارندگی، میزان بارش در حد نرمال آن باشد، میزان محصول به حد اقل X  تن خواهد رسید".

شرائط پس از دریافت اطلاعات از گروههای ذینفع، در اسناد مربوط به پروژه ثبت میشود. یک کارشناس در موقع ارزیابی پروژه، شرائطی را که گروه در آغاز تعیین کرده مورد ارزیابی قرار خواهد داد. شرائط معمولا در هر مرحله از پروژه در جداول مربوطه نوشته میشوند. باید در نظر داشت که این بسیار مهم است که شرائطی که در یک پروژه تعیین میشوند میبایستی واقع گرایانه باشند و اگرنه احتمال بروز مشکلات وجود داشته و بایستی در بخش ضرائب ریسک ها مورد بررسی قرار گیرند. این احتمال که اهداف بسیار بلندپروازانه بوده و نیاز به تجدید نظر در آنها لازم خواهد شد.    

 

ماتریس LFA

پس از انجام نه مرحله آنالیز    LFA   بایستی پروژه در یک قالب ماتریسی بطور خلاصه گنجانده شود (تصویر ضمیمه را مشاهده نمایید). این ماتریس، پروژه را به گونه ای متوالی در جهت اهداف جمع بندی کرده و همچنین ضرائب بیرونی را نیز معرفی میکند. عوامل\شرائط خارجی (مرحله نهم) که پروژه مستقیما تاثیری بر آنها نخواهد گذارد، برای حصول به اهداف تعیین شده حائز اهمیت میباشند.

دسترسی به این ماتریس ها غالبا ازدسترسی به تمام اسناد پروژه، عملی تر و بهمراه داشتن آن برای بررسی روند پیشرفت کار در تمامی جلسات مربوطه مناسب تر است.

 

تیترهای یک ماتریس LFA :

اهداف\کلیت عینی                                    شاخصه ها                   منابع تحقیق               فرضیات

 

هدف پروژه                                     شاخصه ها                   منابع تحقیق               فرضیات

 

نتایج\ بازده                                      شاخصه ها                   منابع تحقیق               فرضیات

 

فعالیتها                                           داده ها\امکانات    

 

2-           چرا  LFA ؟

چنانچه نکات 9 گانه فوق رعایت شود، مبنای متناسب، عملی و محکمی برای پروژه گذارده خواهد شد. تجزیه و تحلیل LFA  بایستی با موقعیت ها تطبیق داده شود. آنچنانکه قبلا ذکر شد، نیازی به آنالیز عمیق تمامی مراحل نداریم. همچنین ناچار نیستیم که تمامی مراحل را در هر تصمیم گیری مرور کنیم. برای مثال، سرمایه گذاران به بررسی عمنق برخی از این مراحل از قبیل شرائط محیطی، افراد ذینفع و تحلیل هدف نیز بیشتری دارند تا به نحوه فعالیتها.

روش LFA  چنانچه به شکل صحیح به کار گرفته و با شرائط موجود تطبیق داده شود، میتواند به نتایج زیر منتهی گردد:

 • ایجاد شرائط مناسب برای گفتمان بین مجریان و سرمایه گذاران.

 • فراهم آوردن وسیله ای برای شناخت مسائل، نیازها\اهداف، دست اندرکاران\افراد ذینفع، امکانات\شرائط و ریسک ها.

 • تضمین قرار گرفتن پروژه در دست شرکاء

 • کمک به انسجام کارهای فکری حول یک پروژه.

 • کمک به شفاف سازی و ملموس کردن اهداف و فعالیتهای لازم برای جامه عمل پوشانیدن بر پروژه .

 • مشخص نمودن رابطه میان اهداف، امکانات و نتایج.

 • ایجاد دیدگاههای مشترک در مورد پروژه.

 • بالا بردن راندمان کاری در اجرای برنامه.

 • کاهش زمان برنامه ریزی و اجرا.

 • تسهیل در پیگیری، گزارش نویسی و ارزیابی کار.

 

 

3. بررسی تز فارغ التحصیلی

ما بر آن شدیم که توجه خود را به هنگام آنالیز LFA روی مراحل 7،، یعنی شاخص ها، قیاس میزان حصول به هدف، 8،  یعنی شرایط بحرانی و 9  ، یعنی تجزیه و تحلیل شرائط موجود برای رسیدن به اهداف این تز متمرکز نمائیم.

موضوع این تز، بررسی کیفی و کمی آب در Microcuenca El Limon، پوشش آب آشامیدنی ساکنین Sanramon،    Matagalpa، در نیکاراگوئه میباشد. به هنگام بررسی این کار، ما به محتوای آن کاری نجواهیم داشت بلکه نگاه ما معطوف به ساختار و چگونگی تطبیق آن با متد LFA  میباشد  

 

3.1 بررسی شاخص ها، میزان حصول به هدف

در بخش اهداف این گزارش، میتوان ملاحظه نمود که بر روی علل کمبود آب و افت کیفی آن در آبگیرها، تحقیق خواهد شد. برای پاسخگوئی به این سؤالات، آنان اهدافی در چند جزء به شرح زیر تعیین نموده اند:

الف- آیا رابطه ای میان نحوه استفاده از اراضی و تغییر کیفی و کمی آب در منطقه مورد نظر وجود دارد؟

ب- چه تاثیراتی دستگاههای تصفیه وسیستم های توزیع آب بر روی کیفیت و کمیت آب میگذارند؟

پ- از این مطالعات بتوان به عنوان یک الگوی اطلاعاتی برای مطالعات مشابه در دیگر مناطق استفاده نمود.

طرح سئوالات بر اساس متد LFA با برداشت های خود در ارتباط با این مطالعات :

1-     منظور پروژه از استفاده از عبارات کمیت رسیدن به چیست و چه تغییراتی را میخواهد؟ آیا آنان موفق به ارزیابی مسائل مطرح شده در کار خود، یا به بیان دیگر اهداف تعیین شده الف، ب و ث در بالا شده اند؟

2-     پروژه در مورد میزان کمی به چه چیزی\ چه میزانی میخواهد دست یابد؟ ایا به پاسخ های متعددی میرسد، به چند پاسخ؟

3-     گروههای مورد نظر در این پروژه کدامند؟ چه کسانی تحت تاثیر تغییر و تحولات احتمالی قرار میگیرند؟

4-     چه منطقه جغرافیائی یا چه بخشی  مشمول این پروژه میشود؟

 

پاسخ سئوالات بالا به شرح زیر است:

1: الف) طبق یک جدول میتوان بسته به نحوه استفاده از اراضی در هر منطقه، کیفیت و کمیت آب آن منطقه را ملاحطه نمود.

   ب) مشخص شده که سیستم تصفیه آب بر روی کیفیت و سیستم توزیع آن روی کمیت آن اثر میگذارند.

   پ) ما موفق به یافتن مجموعه اطلاعاتی ساده ای برای پیروی از آن نشدیم، اما در عوض توصیه های روشنی جهت پیگیری پروژه در این مطالعات وحود دارد.

2-  به پاسخ های متعددی در این کار دسترسی داریم که از ذکر آنان در اینجا خودداری میکنیم.

3-  آنان که نیازمند آب از آبگیرها در مناطق یاد شده میباشند.

4-  به پاسخ 3 رجوع شود.

 

3.2     بررسی شرایط بحرانی و امکانات برای حصول اهداف  

3.3      

مسائلی که میتواند پروژه را در معرض مخاطره قرار دهند عبارتند از:

·         شرائط جوی بد یا بسیار بحرانی، برای مثال چنانچه میزان بارش باران در زمان اجرای پروژه یا درست قبل از آن بسیار اندک باشد، نتایج گویای مطالعات انجام شده نیستند.

·         اگر شرائط سیاسی کشور تغییر کرده باشد، برای مثال چنانچه سکونت اتباع خارجی در منطقه ممنوع گردد.

·         چنانچه شرائط اقتصادی جوابگو نباشد، مثلا اگر سرمایه گذاران نخواهند روی مطالعات انجام شده سرمایه گذاری کنند.

·         اگر مدیریت درست عمل نمینماید، مثلا چنانچه مدیر پروژه در حوزه آب دانش کافی ندارد.

·         عدم استقبال گروههای مورد نظر پروژه، برای مثال اگر آنان مایل به پاسخ گوئی به سؤالات نیستند.

·         چنانچه روشها و راه کارهای اشتباهی استفاده شود، برای مثال اگر روشی استفاده شود که به تمام اطلاعات مورد نیاز منتهی نشده یا اطلاعات جالبی را در اختیارمان قرار نمیدهد.

  

4. نتایج  

LFA مخفف ”Logical Framework Approach”   و یک روش هدفمند برنامه ریزی است.    

 

  LFAیک را میتوان بطور خلاصه به عنوان:

- ابزاری برای  طرح برنامه ِ تجزیه و تحلیل، سنجشِِ، پیگیری و ارزیابی یک پروژه تعریف نمود.

- وسیله ای برای تجزیه و تحلیل منطقیِ و تفکر سامان یافته در برنامه ریزیِ ها.

- قالبی برای سامان دهی و پشتوانه ای جهت گفتمان میان تمامی گروههای ذینفع  در یک پروژه. 

- وسیله ای که اجزاء مختلف را در یک پروسه متغیردر یک قالب میگنجاند. طرح پروژه معمولا در یک         ماتریس جمع بندی میشود.

- ابزاری برای ایجاد زمینه های مشارکت، مسئولیت پذیری و تملک.

 

LFA از چه تشکیل شده؟

 

 LFA  دارای  9 مرحله میباشد

 

- تحلیل کلی (بافت\محیطی)

- تحلیل کاربران (گروه های ذینفع) پروژه

- تحلیل مسائل\موقعیت ها

- فرموله کردن هدف

- برنامه ریزی فعالیت ها

- برنامه ریزی منابع

- شاخص ها و مقیاس های سنجش

- بررسی موانع و مشکلات

- بررسی شرائط و امکانات برای تحقق اهداف.

 

از LFA   چگونه استفاده میشود؟

 

مراحل مختلف  LFA مرور شده و به دفعات در طول پروژه بایستی این مراحل مورد بازنگری و به سازی قرار گیرند. دست اندرکاران برنامه نگاه دوباره ای به مراحل انجام شده انداخته و در آن تغییرات لازم را اعمال مینمایند. هر زمان که شرائط تغییر کنند، محتوای تجزه و تحلیا ها نیز تغییر مینمایند.

حال ببینیم پروژه مورد مطالعه ما تا چه اندازه حائز شرائطی است که این روش آنها را طلب میکند:

به نظر نمیاید که آنان مراحل تحقیق شده در روش  LFA را به دقت دنبال کرده باشند. قسمتهائی دیده میشوند که به خوبی با این روش مطابقت مینمایند، ولی بخشهای دیگری بطور کلی یافت نمیشوند. البته این بدان مفهوم نیست که این مطالعات انجام نشده، بلکه اگر هم کاری صورت گرفته، گزارشی از آن ضمیمه نشده است.

 

ضمیمه:

یک مثال ساده از ماتریس LFA

 

هدف                                     شاخص ها                              فرض\هدف

 

1- سرویس عالی                        90% سرویسها با تاخیر               مسافران به استفاده از سرویسهای                                      

    برای مسافران اتوبوس             کمتر از 5 دقیقه حرکت کنند          شرکت ادامه دهند

                                              -----------------------------

                                            سهم شرکت از بازار مسافرین

                                            رو به افزایش است

Konsert för fred

 

گزارش‌های تصويری

 از فعاليت های

کانون پژوهش فرهنگ ايران و ...

در يوته بوری

»»»

 

 

EUCN

جلسه تاسيس شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا

 

 

 اردوهای تابستانی کانون

اردوی  1999

اردوی 2001

اردوی 2004

اردوی 2005

 

Dr. S. Irandost

 

Dr. F. Raisdana

 

Moradi_Kermani

 

  H. Mohammadi

 

Said Madani

 

Parsa & Jazaeri

 

Maryam  Moktari

 

Zoherh Ghaeini

 

 

Nowrowz

 

Volleyball

 

 

گزارش‌های تصويری از فعاليتهای فرهنگی و اجتماعی در يوته بوری! »»»

 

 

 

گزارش کوتاه از فعاليت  کانونپژوهش در سال 2003

 

 

شبکه فرهنگی ئيلبو

 

شبکه فرهنگي ايرانيان اتحاديه اروپا، ( EUCN نهادی است غير انتفاعی و متشكل  از انجمن ها و كانونهای باورمند به دمکراسی، آزادی و منشور جهانی حقوق بشر ؛  كه در زمينه های فرهنگی، اجتماعی و حقوق بشر در كشورهای اتحاديه اروپا فعاليت دارند.  اولين نشست EUCN در تابستان 2001 برگزار شد. و  اساسنامه و اهداف آن پس از يک سال گفتگو و تبادل نظر ؛  در نشست عمومی  تاريخ 29 تا 31 ژوئيه 2002 در يون شوپينگ - سوئد؛با شرکت نمايندگان تعداد زيادی از انجمن های ايرانی از کشورهای:  آلمان؛ اطريش؛ ايتاليا؛ انگلستان؛ دانمارک؛ سوئد؛ نروژ ؛ هلند و ... ؛ بررسی و تصويب شده است.  از جمله اهداف   EUCN - شناخت و دستيابی به علايق و نقطه نظرهای مشترک ؛ تبادل تجربه، اطلاعات و دانش  و گسترش همکاری بين انجمن های فعال در کشورهای  اتحادیه اروپا و دفاع از حقوق بشر، آزادی و دمکراسی  می باشد

Copyright © 2003 IKFC. - All rights reserverad. Contact:IKFC

 | Länkar|Svenska تابلو اعلانات|  گفتگو | بايگانی| پيوندها |صفحه نخست