IKFC, Iranska Kulturforsknings Center
Hem | Anslagstavla | Bra att veta |

The Hjällbo's Cultural Network

Om IKFC

Aktivitet / Projekt

Anslagstavla / På gång

 Stadgar/ Protokoll

Musik / Bilder

Länkar

Kontakt 

Förkortad översättning av

Iranska Kulturforskningens Center

i Göteborgs

 

stadgar

 

 

((Sep. 1989  /  Feb. 94   /   Feb. 2001 / 31 Maj 2002 ))
 

1§ Benämning:                  

Föreningens namn skall vara Iranska Kulturforskningens Center i Göteborg , och kan förkortas IKFC.

 

2§ Definition:                                          

IKFC är en ideell förening.

IKFC är partipolitiskt och religiöst obundet.

IKFC:s huvudkontor skall vara beläget i Angered/ Göteborg.

 

3§ Målsättning och program:                

1.               att särskilt bevaka de frågor som berör invandrare, såväl medlemmar som andra,

2.               att skapa ett djupgående och kontinuerligt samarbete med andra föreningar.

3.               att sträva efter mot ett samarbete på riks- och EU:s nivåer.

5.          att främja tolerans och respekt hos både vuxen och ungdomar.

6.          att försöka uppnå större integration både för vuxna och ungdomar.

7.          att bryta isoleringen och frustrationen hos invandrare och naturligtvis kvinnor.

8.          att bekämpa våld, narkotika/ droger, rasism, diskriminering och homofobi på ett påtagligt sätt.

9.          att anordna olika aktiviteter för ungdomar och kvinnor.

10.        att bilda studiecirklar för att lyfta, söka och använda kunskap.

11.        att översätta och ge ut barnböcker inom iransk och svensk  litteratur.

12.            att anordna kulturaftnar, utställningar, gruppresor, studiebesök, läger, informationsmöten, filmvisningar, lokal TV, närradio, ha trevligt miljö, träffas och fika m. m.

13.            att bevaka och ta del av den kulturella, sociala och politiska utvecklingen i Iran,

14.            att  sträva efter att i samarbete stödja iraniernas kamp för sina samhälleliga rättigheter, med de tre viktiga paroller: 1: Respekt för FN:s deklarationen om de mänskliga rättigheterna. 2: Demokrati och mångfald.  3: Bekämpa främlingsfientlighet och rasism.

15.            att ge medlemmarna sitt stöd,

 

4§ Organisation:

Årsmöte; Rådförsamling; Styrelse; Valberedning ; Revisorer

 

4/1- Årsmöte, Medlemsmöte och extra årsmöte

IKFC:s årsmöte är högsta beslutande organ och skall hållas varje år före februari månads utgång. Allmänt föreningsmöte kan därutöver sammankallas när styrelsen så finner lämpligt eller minst 1/4 medlemmar så begär. Vid årsmöte och medlemsmöte har varje medlem en röst och yttrande- och förslagsrätt.

Årsmötet skall sammankallas minst fyra veckor i förväg.

Årsmöte är beslutmässig om 51% av medlemmar samt majoriteten av styrelsen och revisorer är närvarande.

Om årsmöten inte blir beslutmässig så måste det inom 2 månader kallas till ett årsmöte. Detta års möte blir beslutmässig med en enkel majoritet. Ändring av stadgar kräver 2/3 majoritet och de övriga förslag en enkel majoritet.

Till kallelsen för årsmötet skall bifogas plats, datum och tid och förslag till dagordning, som skall innehålla:

1.     öppnande av mötet.

2.     Val av mötets ordförande, sekreterare för mötet jämte två justeringsmän och rösträknare

3.     Fråga om mötets behörighet

4.     Godkännande av dagordningen

5.     Verksamhetsberättelse för föregående period

6.     Ekonomisk redovisning för föregående år

7.     Revisionsberättelse

8.     Godkännande av verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen samt beviljande av ansvarsfrihet

9.     Motioner och förslag

10.  Förslag till budget för kommande två års period

11.  Val av styrelsen:

                             Val av ordförande; Val av  fyra ordinarie ledamöter; Val av två suppleanter.

12.  val av en revisor och en revisorssuppleant.

13.  val av valberedning

14.  övriga frågor enligt av mötet fastställd dagordning

15. mötets avslutande.

Minst en tredje del av styrelsen bör vara kvinnor.

 

 

4/2- Förenings rådförsamling

Föreningsrådförsamlingen bildas av styrelseledamöter, rådgivarna, projekten ledarna och  före detta styrelseledamöter.

4/3- Föreningens styrelse

- Styrelsen väljs på årsmötet och består av mint 3 ordinarie ledamöter och 1 suppleant.

- Utser inom sig kassör, sekreterare samt ansvarig för sociala/kulturella aktiviteter.

- Styrelsen sammanträder minst en gång per månad.

- Styrelsen informerar på medlemsmöten om verksamheten.

- Styrelsen leder och är ansvarig för all verksamhet mellan ett årsmöten.

- 2/3 styrelsen och ordförande väljs för 2 år och  resten för 1 år.

- Styrelsen är beslutmässig med enkel majoritet.

- Suppleanter ersätter avgående ordinarie medlemmar

- Ordföranden leder styrelsens arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.
Har ordföranden förhinder, den ledamot som är äldst fullgöra de uppgifter som ankommer på ordföranden.

- Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två årsmöten.

4/4- Revisorerna

- Väljas på årsmöten ( med sluten omröstning).

- Består av minst 1 ordinarie och 1 suppleant

- Kontrollera all verksamhet inom IKFC och yttra sig inför årsmötet.

- Revisorers yttrande bör finnas tillgängligt för styrelsen 45 dagar innan årsmötet.

 

5§ Medlemskap:

Alla som har intresse kan ansöka om medlemskap  genom styrelsen.

Godkännandet av medlemskapet kommer att avgöras av årsmötet

Medlemskapsvillkor:                                     

- att ansluta sig till IKFC:s stadgar.

- att betala avgift för  medlemskap

- att vara aktiv och verksam inom en av IKFC:s  arbetsgrupper.

             Alla medlemmar har samma rättigheter och skyldigheter. Medlemskapet är individuellt.

Notis:  Årsavgift för medlemskap fastställs av årsmötet.

Varning  uppskjutande eller uteslutning kan vidtas mot medlem som

                - bryter mot IKFC:s stadgar , målsättning och program.

                - inte betalar sin medlemsavgift.

             Beslut om sådana frågor fattas på IKFC:s årsmöte, och där krävs 2/3 av rösterna

                     

6§ Ekonomiska resurser:

Föreningens ekonomiska resurser är följande:

1.                    Medlemsavgifter

2.                    Bidrag från förbundet och distriktsorganisationen

3.                    Kommunala och statliga bidrag

4.                    Lotterier, försäljning, …

5.                    Studiestöd

6.                    Gåvor och bidrag

 

7§ Upplösning:

Sker endast om föreningen är ekonomisk konkursmässig.

Om så sker, tillfaller alla IKFC:s tillgångar den organisation som Sveriges lag fastställer.

 

8§ verksamhets- och räkenskaps år.

             Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar kalenderåret.

 

Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till dessa stadgar kan beslutas av årsmöte med 2/3-dels majoritet av närvarande medlemmar. Varje medlem skall erhålla ett ex. av gällande stadgar.

 
Förkortad översättning av IKFC:s stadgar  

Göteborg / Sverige;  

sep. 1989  /  Feb. 94   /   Feb. 2001 / 31 maj 2002

-----------------------                          


IKFC's Läger, 2002, Jönköping


IKFC's Läger, 1992, Jönköping


IKFC's Läger, 1992, Jönköping