IKFC, Iranska Kulturforsknings Center

کانون پژوهش فرهنگ ايران -   گوتنبرگ؛ سوئد    

|Hem | Anslagstavla | Bra att veta |Länkar | فارسي  | پيوندها  |

Om  IKFC

Projekt

Anslagstavla

Aktivitet

Musik

Bilder

Stadgar

Protokoll

Länkar

EU
FN
Mänskliga rättigheter
Flyktnings politisk
Kontakt

 

IKFC:s årsmöte,

2010 01 30

 

IKFC:s styrelse,

 2010 02 07

 

گزارش کوتاه از فعاليت کانون پژوهش در سال 2003

 

  Intyg

Idrotts- och föreningsförvaltningen

 

The EU's Cultural Network - Iranians

The Hjällbo's Cultural Network

 

 

 

 

Förkortad översättning av Iranska Kulturforskningens Center´s  stadgar


1 §  Benämning: 
Föreningens namn skall vara Iranska Kulturforskningens Center i Göteborg , och kan förkortas IKFC.

2 §  Definition: 
IKFC är en ideell förening.
IKFC är partipolitiskt och religiöst obundet.
IKFC:s huvudkontor skall vara beläget i Angered/ Göteborg.

3 §  Målsättning och program: 
1. att särskilt bevaka de frågor som berör invandrare, såväl medlemmar som andra,
2. att skapa ett djupgående och kontinuerligt samarbete med andra föreningar.
3. att sträva efter mot ett samarbete på riks- och EU:s nivåer.
5. att främja tolerans och respekt hos både vuxen och ungdomar.
6. att försöka uppnå större integration både för vuxna och ungdomar. 
7. att bryta isoleringen och frustrationen hos invandrare och naturligtvis kvinnor.
8. att bekämpa våld, narkotika/ droger, rasism, diskriminering och homofobi på ett påtagligt sätt.
9. att anordna olika aktiviteter för ungdomar och kvinnor. 
10. att bilda studiecirklar för att lyfta, söka och använda kunskap.
11. att översätta och ge ut barnböcker inom iransk och svensk litteratur.
12. att anordna kulturaftnar, utställningar, gruppresor, studiebesök, läger, informationsmöten, filmvisningar, lokal TV, närradio, ha trevligt miljö, träffas och fika m. m.
13. att bevaka och ta del av den kulturella, sociala och politiska utvecklingen i Iran,
14. att sträva efter att i samarbete stödja iraniernas kamp för sina samhälleliga rättigheter, med de tre viktiga paroller: 1: Respekt för FN:s deklarationen om de mänskliga rättigheterna. 2: Demokrati och mångfald. 3: Bekämpa främlingsfientlighet och rasism.
15. att ge medlemmarna sitt stöd,

4 §  Organisation:
Årsmöte; Rådförsamling; Styrelse; Valberedning ; Revisorer
4/1- Årsmöte, Medlemsmöte och extra årsmöte
IKFC:s årsmöte är högsta beslutande organ och skall hållas varje år före februari månads utgång. Allmänt föreningsmöte kan därutöver sammankallas när styrelsen så finner lämpligt eller minst 1/4 medlemmar så begär. Vid årsmöte och medlemsmöte har varje medlem en röst och yttrande- och förslagsrätt. 
Årsmötet skall sammankallas minst fyra veckor i förväg. 
Årsmöte är beslutmässig om 51% av medlemmar samt majoriteten av styrelsen och revisorer är närvarande.
Om årsmöten inte blir beslutmässig så måste det inom 2 månader kallas till ett årsmöte. Detta års möte blir beslutmässig med en enkel majoritet. Ändring av stadgar kräver 2/3 majoritet och de övriga förslag en enkel majoritet. 
Till kallelsen för årsmötet skall bifogas plats, datum och tid och förslag till dagordning, som skall innehålla:
1. öppnande av mötet.
2. Val av mötets ordförande, sekreterare för mötet jämte två justeringsmän och rösträknare 
3. Fråga om mötets behörighet 
4. Godkännande av dagordningen 
5. Verksamhetsberättelse för föregående period 
6. Ekonomisk redovisning för föregående år 
7. Revisionsberättelse 
8. Godkännande av verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen samt beviljande av ansvarsfrihet 
9. Motioner och förslag 
10. Förslag till budget för kommande två årsperiod 
11. Val av styrelsen: 
Val av ordförande; Val av fyra ordinarie ledamöter; Val av två suppleanter.
12. val av en revisor och en revisorssuppleant. 
13. val av valberedning 
14. övriga frågor enligt av mötet fastställd dagordning
15. mötets avslutande.
Minst en tredje del av styrelsen bör vara kvinnor.
4/2- Förenings rådförsamling
Föreningsrådförsamlingen bildas av styrelseledamöter, rådgivarna, projekten ledarna och före detta styrelseledamöter. 
4/3- Föreningens styrelse
- Styrelsen väljs på årsmötet och består av mint 3 ordinarie ledamöter och 1 suppleant.
- Utser inom sig kassör, sekreterare samt ansvarig för sociala/kulturella aktiviteter.
- Styrelsen sammanträder minst en gång per månad.
- Styrelsen informerar på medlemsmöten om verksamheten.
- Styrelsen leder och är ansvarig för all verksamhet mellan ett årsmöten.
- 2/3 styrelsen och ordförande väljs för 2 år och resten för 1 år.
- Styrelsen är beslutmässig med enkel majoritet.
- Suppleanter ersätter avgående ordinarie medlemmar
- Ordföranden leder styrelsens arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.
Har ordföranden förhinder, den ledamot som är äldst fullgöra de uppgifter som ankommer på ordföranden.
- Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två årsmöten.
4/4- Revisorerna 
- Väljas på årsmöten ( med sluten omröstning).
- Består av minst 1 ordinarie och 1 suppleant
- Kontrollera all verksamhet inom IKFC och yttra sig inför årsmötet.
- Revisorers yttrande bör finnas tillgängligt för styrelsen 45 dagar innan årsmötet.

5 §  Medlemskap:
Alla som har intresse kan ansöka om medlemskap genom styrelsen. 
Godkännandet av medlemskapet kommer att avgöras av årsmötet
Medlemskapsvillkor: 
- att ansluta sig till IKFC:s stadgar.
- att betala avgift för medlemskap
- att vara aktiv och verksam inom en av IKFC:s arbetsgrupper.
Alla medlemmar har samma rättigheter och skyldigheter. Medlemskapet är individuellt.
Notis: Årsavgift för medlemskap fastställs av årsmötet.
Varning uppskjutande eller uteslutning kan vidtas mot medlem som 
- bryter mot IKFC:s stadgar , målsättning och program.
- inte betalar sin medlemsavgift.
Beslut om sådana frågor fattas på IKFC:s årsmöte, och där krävs 2/3 av rösterna

6 §  Ekonomiska resurser:
Föreningens ekonomiska resurser är följande:
1. Medlemsavgifter 
2. Bidrag från förbundet och distriktsorganisationen 
3. Kommunala och statliga bidrag 
4. Lotterier, försäljning, … 
5. Studiestöd 
6. Gåvor och bidrag

7 §  Upplösning:
Sker endast om föreningen är ekonomisk konkursmässig.
Om så sker, tillfaller alla IKFC:s tillgångar den organisation som Sveriges lag fastställer.

8 §  verksamhets- och räkenskaps år. 
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar kalenderåret. 

9 §  Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till dessa stadgar kan beslutas av årsmöte med 2/3-dels majoritet av närvarande medlemmar. Varje medlem skall erhålla ett ex. av gällande stadgar.

Förkortad översättning av IKFC:s stadgar 
Göteborg / Sverige; 
sep. 1989 / Feb. 94 / Feb. 2001 / 31 maj 2002

IKFC`s styrelseledamöter


Mahboubeh salehi


Asie Raiesi


Parvaneh Jafari


Nasir Karimzadeh


Gholam Baygan


Mahmoud Abdi


Ali Afzali


Davoud Navaian

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem | Anslagstavla | Bra att veta |

Copyright © 2003 IKFC. - All rights reserved.
Contact IKFC