The EU's Cultural Network - Iranians The EU's Cultural Network - Iranians
  France  Danmark  Norway  Sweden  Germany  England  Netherland  Iran

Anslagstavla  |  Bra att veta  |  Dialog  |   Arkiv  |  Länkar  |   Hem 

 

Om EUCN

 

Aktivitet / Projekt

EU

FN

Flyktnings politikk i ...
Mänskliga rättigheter

Dokument Om ...

Kontakt

Vilka länder har redan infört euron?
Tolv av Eu:s femton medlämsländer använder euro: Spanien, Portugal, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Luxemburg, Belgien, Finland, Italien, Grekland, Irland och Österrike. 

Vilka står utanför?
Danmark sa nej i en folkomröstning hösten 2000.
I Storbritannien pågår en diskussion om att hålla en folkomröstning. Sverige röstar den 14 september.

Om det blir ett ja den 14 september, när försvinner då kronan?
Regeringen har sagt att euron ska införas från den 1 januari 2006.

Hur länge kan man i så fall betala med kronor?
Under januari 2006 används både kronor och euro. Därefter upphör kronan som betalningsmedel. Däremot kan kronor växlas till euro under en lång tid.

NÅGRA NYCKELORD och ORDLISTA

Penningpolitik:
Penningpolitik handlar om att styra mängden pengar i samhället. Om penningmängden i samhället är stor och efterfrågan på varor och tjänster är större än utbudet stiger priserna. Om penningmängden är liten och utbudet av varor och tjänster är större än efterfrågan sjunker priserna. Det viktigaste styrmedlet en centralbank har för att stabilisera priserna är sen så kallade styrräntan, eller reporäntan. Centralbanken sköter penningpolitiken.

Finanspolitik:
Finanspolitiken är användandet av skatter och offentliga utgifter för att påverka den ekonomiska tillväxten. Regeringen sköter finanspolitiken.

Inflation:
Inflation är det samma som att vi får färre varor för samma mängd pengar. Pengarna blir helt enkelt mindre värda.

Amsterdamfördraget:
Fördrag som bl. a förstärkte den gemensamma sysselsättningspolitiken, det s.k. Schengensamarbetet och det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet. 
Undertecknades i Amsterdam 1997. 

BNP:
Bruttonationalprodukt, det vill säga det samlade värdet av varor och tjänster som produceras i ett land under ett år.

BNI:
Bruttonationalinkomsten, är enkelt uttryckt BNP plus faktorinkomster (löner, kapital- och företagarinkomster) från utlandet minus faktorinkomster till utlandet.

Cassis de Dijon-principen:
Princip som innebär att varor som lagligen produceras och säljs i ett land fritt ska kunna säljas också i andra EU-länder.

Coreper: 
(Comité des Representants Permanents), organ som förbereder ärenden som ska upp för beslut i ministerrådet.

Ecosoc:
Ekonomiska och social kommittén; remissorgan bestående av företrädare för arbetsmarknadsparter, småföretagare, konsumenter, etc.

EEC 
(European Economic Community), slogs 1967 ihop med Kol- och stålgemenskapen och Euratom till EG.

EES:
(European Economic Space); Europeiska ekonomiska Samarbetesområdet, förenar EU-länderna och tre EFTA-länderna till en gemensam marknad.

EFTA:
Europeiska frihandelssammanslutningen; (European Free Trade Association); Norge, Island, Schweiz, Liechtenstein och Sverige är medlemmar.

EMU:
Ekonomiska och monetära unionen, trädde i kraft 1999.

Enhetsakten:
Fördrag, från 1986 som bl. a. ändrade beslutsformerna så att beslut rörande den inre marknaden skulle tas med kvalificerad majoritet istället för enhälligt.

Enkel majoritet:
Mer än hälften av de närvarande ledamöternas röster krävs för att beslut ska kunna fattas. 

Euratom:
(European Atomic Energy Community), Europeiska atomenergisamarbetet.

Euro:
Namnet på den gemensamma valuta som infördes år 2002 i tolv länder.