The EU's Cultural Network - Iranians

The EU:s Cultural Network - Iranians         شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا 

                                                                   

We love life and strive for Peace, Freedom, Democracy and Human Rights!

دفاع از حقوق بشر ، آزادی  و  دمکراسی از اهداف شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا است.

در بارۀ  EUCN 

Om EUCN

تماس با  EUCN

Kontakt med EUCN

تماس با وب سايت

 

I K F C

کانون

 »»

 

 

 کتابخانه

 

 

 

Mrs Dr. Sedegheh Gharagozlian föreläser om sin bok "Tro, håp og revolusjon"

Description: 1844

گفتگو با خانم دکتر صديقه قراگُزليان، در باره ی کتابش ;آرزو، اميد و انقلاب

 

 

Ungdomsprojekt 8:

”Kunskap för fred och förståelse?

och studieresa till Bryssel (Europaparlamentet)

»»»»

هشتمين پروژه ويژه جوانان

دانش در خدمت تفاهم و صلح!

و سفر آموزشی به برکسل (پارلمان اروپا)

»»»»

 

Ungdomsprojekt 7

För demokrati och

mänskliga rättigheter,

mot nazism och

politiskt våld

هفتمين پروژه جوانان

برای دمکراسی و

حقوق بشر

عليه نازيسم و

خشونت سياسی

 

 

سفر جوانان به

سازمان ملل

اکتبر 2009

»»»»»»

Ungdomars

studieresa till FN

oktober 2009

»»»»»»

 

 

 

i Europaparlamentet

6? nov. 2008

گروه دوم جوانان در

پارلمان اروپا »»

 

 

EU-parlamentet

15-17 maj 2007

جوانان در پارلمان اروپا

 

 

i Sveriges Parlament

2-3 nov 2006

جوانان در

پارلمان سوئد

 

 

Ungdomar i UN

10-19 April 2006

جوانان در

سازمان ملل

 

 

 

Läger 2008

اردوی 2008

 

 

 

 گزارش‌های تصويری از فعاليتهای فرهنگی و اجتماعی در يوته بوری!

 »»

 

 نوروز

گل هميشه بهار فرهنگ ايران

»»

 

Kulturnytt i ...

خبرفرهنگی از ...

 يوته بوری »»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متن بیانیه شماره 18 و منشوری برای جنبش سبز

 

 

طرح اوليه ساختار يک پروژه

Power point

HTML

 

LFA

LFA ppt

LFA_farsi

 

ICT_LFA ppt

ICT_LFA_farsi

 

ايران،

هفت هزار سال تمدن

»»»»

 

Infoo

 

eucn.wordpress.com

 

ترجمه

 

برگردان الفبا

 

به نويس

 

دستور زبان

 

آرشيو

 

کليپ

 

 

 

 

 

EUCN:s väsendet vilar på demokratins grund.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män är de värden som EUCN ska gestalta och förmedla.

Mål som organisation skall ställa upp är:

Att bilda mötesplats för att  ... »»

شبکه فرهنگي ايرانيان اروپا ، نهادی است غير انتفاعی و متشكل  از انجمن ها و كانونهای باورمند به دمکراسی، آزادی و منشور جهانی حقوق بشر ؛  كه در زمينه های فرهنگی، اجتماعی در كشورهای اتحاديه اروپا فعاليت دارند.  ....   »»

 

VI ARBETAR FÖR DEMOKRATI, TOLERANS OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

VI VILL INSPIRERA UNGDOMAR ATT REFLEKTERA ÖVER SITT EGET ANSVAR

VI STÖDJER UNGDOMAR I DERAS VILJA ATT TA DET DEMOKRATISKA ANSVARET

 

IKFC

 (Iranska kulturforskningens Center)

1989 - 2015

aktiviteter (3 min)

Azadeh

نماهنگ 3 دقیقه ای از

 بیست و پنج (25) سال فعالیت

  کانون

(کانون پژوهش فرهنگ  ایران ) 

 

Tionde U-projekt: Mångfalds Kulturforum 2013 

Att knytta samman alla de deltagare som har varit närvarande vid de tidigare ungdomsprojekten samt ... (UP10) »»»»

Att bekanta de demokratiska förutsättningarna kring de mänskliga fri- och rättigheterna i västvärlden

Studiebesöket i Europaparlamentet samt kulturmöten i Haag/Amsterdam och Bryssel ... (UP11) »»»»

دهمین  پروژه ويژه جوانان؛ 

با هدف گسترش و تعمیق همبستگی و دوستی جوانانی که در پروژه های 1 تا 9  شرکت داشته اند.  

»»»»

با هدف محوری شناخت تاریخ دمکراسی و  حقوق بشر در غرب; گسترش  و تعمیق آشنایی و دوستی جوانان »»»»

 

 

Nionde ungdomsprojekt

Projekt kring demokrati- och världskultur frågor för ungdomar

Studiebesöket i UNESCO och Europaparlamentet samt kulturmöten

i Paris/Bryssel är en femte del av ungdomsprojekt 9 (UP9); 2 -8 november 2011 »»»»

نهمين  پروژه ويژه جوانان؛ 

با هدف محوری دمکراسی و  ميراث فرهنگی جهان »»»»

 

Anders Ahnlid

Sveriges Ambassadör vid UNESCO och OECD, föreläser om Unesco

för iranska ungdomar i Göteborg; den 29:e november 2011  »»»»

آندرس آهنليد

 سفير سوئد در يونسکو، برای جوانان ايرانی در يوته بوری، در باره ی يونسکو ، سخنرانی می کند

»»»»

 

 

برنده جايزه صلح نوبل

دکتر شيرين عبادی، بانوی صلح و دوستی؛ در يوته بوری »»»»

 

 

Utvärdering ungdomsprojekt 1 - 8:

Projekt kring demokrati för ungdomar; Göteborg, den 18:e mars 2011 »»»»

ارزيابی پروژه های 1 تا 8 ويژه جوانان؛ 

با هدف محوری دمکراسی  »»»»

 

Ungdomsprojekt 8:

”Kunskap för fred och förståelse? den 26:e nov 2010 och studieresa till Bryssel (Europaparlamentet) 5 - 7  december 2010»»»»

هشتمين پروژه ويژه جوانان

دانش در خدمت تفاهم و صلح   و سفر آموزشی به برکسل (پارلمان اروپا)  »»»»

 

Det sjunde ungdomsprojektet

 Ungdomsprojekt #4

Ungdomarnas  besök på "Europaparlamentet";

 "European Commission" och ...  15 - 17 maj 2007;

Läs mer?  »»

چهارمين پروژه ويژه جوانان،

بازديد از  پارلمان اروپا، مه 2007

 

 Ungdomsprojekt #3

Ungdomsstudieresa till riksdagen , nov. 2006 »»»»»»

سومين پروژه ويژه جوانان

مسافرت علمی و گردشی  جوانان به مجلس ، نخست وزيری سوئد،

ملاقات با نمايندگان  و رئيس مجلس ؛ نوامبر 2006

 

 Ungdomsprojekt #2

Ungdomar i UN (10-19 April 2006)

  A Delegation of Iranian Youths is to Visit the UN seeking support For Human Rights and Freedom

دومين پروژه ويژه جوانان

گزارش اعزام جوانان به سازمان ملل متحد، در دفاع از صلح، دوستی و حقوق بشر در ايران

 

 

 

 Ungdomsprojekt #1

 

Studieresa till Riksdagen, av 24 ungdomar/lärare, 31 okt - 3 nov. 2001

 

 اولين پروژه ويژه جوانان

گردش و بازديد علمی از مجلس سوئد؛ با 24 جوان و آموزگاران، از 31 اکتبر تا 3 نوامبر  2001

 

نماهنگ چند دقیقه ای ، دیدار با

دکتر ناصر زرافشان 

در یوته بوری 2007 ،   پس از آزادی او از زندان

zarafshan

همبستگی با دکتر ناصر زرافشان و .. و درخواست آزادی زندانيان سياسی

گزارش تصويری از همبستگی جمعی  از نويسندگان برجسته معاصرجهان

با دکتر ناصر زرافشان و امضای متن درخواست آزادی او

 

 

IKFC's Läger:

 1999; 2001; 2004; 2005; 2008

اردوهای تابستانی کانون:

  1999  2001   2004   2005  2008

 

 

بخشی از فعاليتهای کانون، با همکاری شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا و  ...

 گزارش‌های تصويری از فعاليتهای فرهنگی و اجتماعی در يوته بوری!

 »»

 

پیوندها »»

سایت های فارسی

 

 

Länkar »»

Svenska sajter

 

 

 

 

I K F C

کانون

 »»

 

 

 

 

بخشی از فعاليتهای کانون، با همکاری شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا و  ...

En del av IKF:s aktiviteter i samarbete med EUCN

 

 

Dr M. Ajoudani (Lecture)

 

Dr. Lahidji (Lecture)

 

Mehangiz Kar  (Lecture)

 

Dr M. R. Nikfar (Lecture)

 
Dr Jahanbegloo

Dr. Ramin Jahanbegloo

 

Dr. F. Raisdana (Lecture)

 

DR. Zarafshan (Lecture)

فیلم  کوتاهی از دکتر ناصر زرافشان

 

amini.jpg

M. Amini (Lecture)

 

 

Yeshkevari (Lecture)

 

Zoherh Ghaein (Lecture)

 

8 Mars

 

 

Hadi Mohammadi

 

Dr. H. Peyman (Lecture)

 

Said Madani (Lecture)

 

Maryam  Mokhtari (Lecture)

 

 

Moradi_Kermani (Lecture)

 

  H. Mohammadi (Lecture)

 

Ali-Ash.  Darvishian (Lecture)

 

 

 

Dr. S. Irandost (Lecture)

 

 

 

 

Astrid Lindgren Centennial

 

 

Seminarium 2001

 

Seminarium 2002

 

 

Behnoud  / Shamsal

 

Parsa & Jazaeri

 

Bahman Hamid

 

Hafez Mosavi (Lecture)

 

و

Workshop

 

Nowrowz

 

Konsert för fred

 

Läger

13  تا   17   آگوست

 

 

یاد

 

 

 ديگر ...

الف سايه ( ه . ابتهاج)

 

حسن شريعتمداری

 

حسين عليزاده

 

نمايشگاه نقاشی

 

ديدار با هنرمندان جنوب ايران

کانون

انجمن های عضو  EUCN  می توانند در زير وب ?سايت EUCN   يک  وب ?سايت  ويژه انجمن خود و نيز آدرس پست الکترونیکی  شخصی  داشته باشند. هرانجمن با نام شخصی و کد  مخصوص  میتواند  به وب -  سایت اش مراجعه  کرده و  مطالب آنرا تغيير داده و يا فعاليت های انجمن شان را درآن درج نمايد.

برای دريافت اطلاعات بيشتر می توانيد از طریق آدرس الکترونيکی  eucn@eucn.org  و يا ikfc@telia.com   و يا شماره موبيل 0046707856649  با ما تماس بگيرید!

Copyright ?2003 IKFC. - All rights reserverad. Contact:IKFC

 | Länkar|Svenska تابلو اعلانات|  گفتگو | بايگانی| پيوندها |صفحه نخست قبلی

burberry outlet online

cheap ugg boots

cheap ugg boots

burberry outlet online

burberry outlet online

burberry outlet online

burberry outlet online

burberry outlet online

burberry outlet online

burberry outlet online

burberry outlet

burberry outlet

burberry outlet

burberry outlet

burberry outlet

burberry outlet

burberry outlet

burberry outlet

burberry sale

burberry sale

burberry sale

burberry sale

burberry sale

burberry sale

burberry sale

burberry outlet

burberry outlet

ugg pas cher

gucci outlet

ugg boots outlet

Canada Goose Jacket

ugg boots outlet

ugg pas cher

ugg boots outlet